October 28, 2020

AFCA

Hội Chống gian lận thương mại và Hỗ trợ người tiêu dùng TP.HCM

Các mẫu sổ kế toán và mục đích của từng loại trong doanh nghiệp

Các mẫu sổ sách kế toán là các loại sổ sách ghi chép mà từng nhân viên kế toán trong doanh nghiệp đều phải biết và thực hiện đúng theo các chuẩn mẫu, đúng theo trình tự. Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, sau đây AFCA sẽ tổng hợp lại các loại mẫu sổ sách kế toán thông dụng và được sử dụng nhiều nhất trong các loại hình doanh nghiệp.

sổ sách kế toán

Sổ kế toán là gì?

Sổ kế toán là loại sổ sách được ban hành và thiết phù hợp và có khoa học. Dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan của tổ chức, cá nhân thuộc diện áp dụng Luật kế toán.

Sổ kế toán sẽ phải ghi rõ họ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày tháng năm lập sổ, ngày tháng năm khoá sổ; chữ kí của người lập sổ; kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.

Các mẫu sổ kế toán bắt buộc phải có trong doanh nghiệp

Sau đây là 10 mẫu sổ kế toán thông dụng phải có trong doanh nghiệp mà một nhân viên kế toán nào cũng cần biết.

Sổ nhật ký chung

Số Nhật ký chung là số kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đôi ứng tài khoản (Định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Số Cái. Số liệu ghi trên số Nhật ký chung được dùng làm căn cứ đế ghi vào Số Cái.

Sổ cái tài khoản, sổ chi tiết tài khoản

mỗi một nghiệp vụ phát sinh như: mua – bán hàng hóa, mua công cụ dụng cụ, mua tài sản cố định,chi lương…đều phát sinh từ 2-3 sổ cái, sổ chi tiết tài khoản

Bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa

Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa là tài liệu dùng để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn đầu kỳ, cuối kỳ của vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa trong kho của doanh nghiệp. Căn cứ để lập bảng là sổ chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa.

Bảng tổng hợp này thường được lập vào cuối kỳ. Có thể là cuối tháng, cuối quý, cuối năm tùy theo mỗi doanh nghiệp.

Sổ chi tiết hàng hóa

Dùng để theo dõi chí tiết tinh hinh nhập, xuất và tồn kho cá về số lượng và giá trị của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hoá ở từng kho làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho.

 Sổ quỹ tiền mặt

Số quỹ tiền mặt – mẫu số S04a-DNN là loại số dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tôn quỹ tiên mặt bằng tiến Việt Nam của đơn vị.

Sổ tiền gởi ngân hàng

Sổ tiền gửi ngân hàng (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng. Mỗi ngân hàng có mở tài khoản tiền gửi thì được theo dõi riêng trên một quyển sổ, phải ghi rõ nơi mở tài khoản và số hiệu tài khoản giao dịch.

Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn

Bảng phân bố chi phí trả trước dùng để theo dõi và phân bổ các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên 242). Nhăm để tính toán ra số chi phí được phân bố vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán. quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán (đã hạch toán vào tài khoản

Bảng khấu hao tài sản cố định

đối với các loại tài sản phục vụ cho việc kinh doanh có giá trị từ 30tr trở lên thì được xem là tài sản cố định và cần được khấu hao theo thời gian đúng luật định. Thì đây là bảng theo dõi việc khấu hao này.

Phiếu nhập – xuất kho hàng hóa

Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 01-VT. Nhăm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi số kế toán.

Phiếu thu – chi

Phiếu thu mẫu 01-TT theo Thông tư 200 và 133, nhắm xác định số tiên mặt, ngoại tệ,… thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi số quỹ, kế toán ghi số các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu. – Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập “Bảng kê ngoại tệ” đính kèm với Phiếu thu.

Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1234567
01Nhật ký – Sổ CáiS01-DNx
02Chứng từ ghi sổS02a-DNx
03Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổS02b-DNx
04Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)S02c1-DNS02c2-DNxx
05Sổ Nhật ký chungS03a-DNx
06Sổ Nhật ký thu tiềnS03a1-DNx
07Sổ Nhật ký chi tiềnS03a2-DNx
08Sổ Nhật ký mua hàngS03a3-DNx
09Sổ Nhật ký bán hàngS03a4-DNx
10Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung)S03b-DNx
11Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kêGồm: – Nhật ký – Chứng từ từ số 1 đến số 10         – Bảng kê từ số 1 đến số 11S04-DN  S04a-DNS04b-DN–  –––  –––  ––x  xx
12Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ)S05-DNx
13Bảng cân đối số phát sinhS06-DNxx
14Sổ quỹ tiền mặtS07-DNxxx
15Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặtS07a-DNxxx
16Sổ tiền gửi ngân hàngS08-DNxxxx
17Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaS10-DNxxxx
18    Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaS11-DNxxxx
19Thẻ kho (Sổ kho)S12-DNxxxx
20Sổ tài sản cố địnhS21-DNxxxx
21Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụngS22-DNxxxx
22Thẻ Tài sản cố địnhS23-DNxxxx
23Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)S31-DNxxxx
24Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệS32-DNxxxx
25Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệS33-DNxxxx
26Sổ chi tiết tiền vayS34-DNxxxx
27Sổ chi tiết bán hàngS35-DNxxxx
28Sổ chi phí sản xuất, kinh doanhS36-DNxxxx
29Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụS37-DNxxxx
30Sổ chi tiết  các tài khoảnS38-DNxxxx
31Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanhS41a-DNxxxx
32Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kếtS41b-DNxxxx
33Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanhS42a-DNxxxx
34Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kếtS42b-DNxxxx
35Sổ chi tiết phát hành cổ phiếuS43-DNxxxx
36Sổ chi tiết cổ phiếu quỹS44-DNxxxx
37Sổ chi tiết đầu tư chứng khoánS45-DNxxxx
38Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanhS51-DNxxxx
39Sổ chi phí đầu tư xây dựngS52-DNxxxx
40Sổ theo dõi thuế GTGTS61-DNxxxx
41Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lạiS62-DNxxxx
42Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảmS63-DNxxxx

Tải các mẫu sổ sách kế toán tại đây

Bên trên là tổng hợp các mẫu sổ sách thường được sử dụng trong doanh nghiệp và danh sách hệ thống sổ sách kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tin luôn được chúng tôi cập nhật liên tục