Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) là gì? Công thức xác định

Chi phí sử dụng vốn bình quân (tiếng Anh: Weighted Average Cost of Capital, viết tắt WACC) là chi phí sử dụng vốn được doanh nghiệp tính toán dựa trên tỉ trọng các loại vốn mà doanh nghiệp sử dụng.

Định nghĩa

Chi phí sử dụng vốn bình quân trong tiếng Anh là Weighted Average Cost of Capital, viết tắt là WACC. Chi phí sử dụng vốn bình quân là chi phí sử dụng vốn được doanh nghiệp tính toán dựa trên tỉ trọng các loại vốn mà doanh nghiệp sử dụng.

Nguồn vốn tài trợ của doanh nghiệp bao gồm: cổ phần thường, cổ phần ưu đãi, trái phiếu, nợ vay…

Ý nghĩa 

Thông thường trong thực tế hoạt động kinh doanh, để đáp ứng nhu cầu vốn cho quá trình đầu tư, doanh nghiệp phải huy động sử dụng nhiều nguồn tài trợ khác nhau và mỗi nguồn tài trợ có chi phí sử dụng vốn không giống nhau. 

Xem thêm: Đầu số 058 là mạng gì, được tung ra thị trường vào năm nào?

Do vậy, cần phải xác định chi phí sử dụng vốn bình quân để đưa ra các quyết định tài chính phù hợp.

Công thức xác định

Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) là gì? Công thức xác định

Nguồn: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính

Chú ý

Cần lưu ý rằng, khi tính chi phí sử dụng vốn bình quân thì chi phí sử dụng vốn của từng nguồn tài trợ riêng biệt đưa vào tính toán phải là chi phí sử dụng vốn sau thuế.

Ngoài ra cơ cấu nguồn vốn sử dụng là cơ cấu nguồn vốn tối ưu, và nó thường được xác định theo giá thị trường của công ty.

Để đơn giản, người ta cũng có thể sử dụng cơ cấu nguồn vốn theo giá trị sổ sách trong điều kiện nếu giá trị sổ sách cũng gần đúng với giá trị thị trường.

Ví dụ

Một công ty cổ phần có tổng số vốn là 8.000 triệu đồng và được hình thành từ các nguồn tài trợ sau:

STT Nguồn vốn Giá trị Tỉ trọng (%)
1 Vốn vay 3.600 45
2 Cổ phần ưu đãi 160 2
3 Vốn chủ sở hữu (cổ phần thường và lợi nhuận để lại) 4.240 53

Tổng cộng 8.000 100

Kết cấu nguồn vốn trên được xem là tối ưu.

Trong năm tới công ty dự kiến huy động 2.000 triệu đồng vốn cho đầu tư và việc huy động vốn được thực hiện theo kết cấu nguồn vốn tối ưu, trong đó công ty dự kiến số lợi nhuận để lại tái đầu tư là 1.060 triệu đồng.

Xem thêm: genuine

Theo tính toán, chi phí sử dụng vốn vay trước thuế là 10%/năm, chi phí sử dụng cổ phần ưu đãi là 10,3%/năm, chi phí sử dụng lợi nhuận để lại là 13,4%.

Từ đó, có thể tính được chi phí sử dụng vốn bình quân cho đầu tư của công ty:

– Chi phí sử dụng vốn vay sau thuế: 10% x (1 – 25%) = 7,5%

– Chi phí sử dụng vốn bình quân:

WACC = (45% x 7,5%) + (2% x 10,3%) +(53% x 13,4%) = 10,55%

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính)

Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *