Chất là gì?


Chất là gì?

[external_link_head]

Chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ giữa các thuộc tính, các yếu tố cấu thành sự vật, hiện tượng, làm cho sự vật là nó mà không phải là cái khác.

[external_link offset=1]

Các từ khóa liên quan:

  • Lượng là gì?
  • Phạm trù là gì?
Quan hệ biện chứng giữa lượng và chất? Cho ví dụ?

Khái niệm lượng Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng, biểu thị số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự [Xem thêm…]

Ví dụ về sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại

Quy luật chuyển đổi giữa lượng và chất và chất là quy luật cơ bản, phổ biến của phương thức chung của các quá trình vận động, phát triển trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Khi [Xem thêm…] [external_link offset=2]

Tiểu luận sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất

Tiểu luận sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất trong triết học Mác-lênin, vận dụng vào việc học tập cho sinh viên Đại học. MỞ ĐẦU Quy luật chuyển đổi giữa [Xem thêm…]

Phạm trù “chất”

Khái niệm chất Chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vất, hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ giữa các thuộc tính, các [Xem thêm…]


[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *