Nghĩa của từ Dynamic – Từ điển Anh

 • Thông dụng

  Tính từ ( (cũng) .dynamical)

  Năng động, năng nổ, sôi nổi

  (y học) (thuộc) chức năng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  động lực học
  dynamic model
  mẫu vật động lực học

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  activating , aggressive , changing , charismatic , coming on strong , compelling , driving , effective , electric , energetic , energizing , enterprising , forceful , forcible , go-ahead * , go-getter , go-getting , highpowered , hyped-up , influential , intense , lively , lusty , magnetic , peppy * , play for keeps , play hard ball , potent , powerful , productive , progressive , red-blooded * , strenuous , vehement , vigorous , vitalizing , zippy * , active , brisk , dynamical , kinetic , sprightly , hard-hitting , strong , peppy , spry , zippy , efficient , high-powered , live , virile , vital

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  [external_link_head]

  NHÀ TÀI TRỢ

  [external_link offset=1]

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *