Nghĩa của từ Sample – Từ điển Anh

Chuyên ngành

Cơ – Điện tử

Mẫu thử, vật mẫu, (v) lấy mẫu

Toán & tin

(thống kê ) mẫu
artificial sample
mẫu nhân tạo, mẫu giả
balanced sample
mẫu cân bằng
concordant sample
mẫu phù hợp
duplicate sample
bản sao mẫu
exceptional sample
mẫu ngoại lệ
interpenetrating samples
(thống kê ) các mẫu thâm nhập vào nhau
judgement sample
mẫu hoàn toàn ngẫu nhiêm
list sample
mẫu lấy trogn danh sách
matched samples
mẫu sóng đôi
quota sample
mẫu theo nhóm
representative sample
mẫu đại diện
stratified sample
mẫu phân lớp
systematic sample
mẫu hệ thống
tow-stade sample
mẫu hai tầng

Kỹ thuật chung

mẫu đại diện
representation sample
sự lấy mẫu đại diện
mẫu điển hình
type sample inspection and test report
báo cáo thử và kiểm tra mẫu điển hình

Kinh tế

chọn bộ phận mẫu (trong thống kê, trong thăm dò dư luận)

chọn mẫu
sample survey
sự điều tra chọn mẫu
điều tra chọn mẫu
sample survey
sự điều tra chọn mẫu
hàng mẫu
additional sample
hàng mẫu bổ sung
advance sample
hàng mẫu gửi trước
bulk sample
hàng mẫu có thể tích lớn
buyer’s sample
hàng mẫu của bên mua
compound sample
hàng mẫu hỗn hợp
confidential of sample
cấu hình hàng mẫu
confirmation sample
hàng mẫu xác nhận
confirmatory sample
hàng mẫu để xác nhận
distribution of sample means
sự phân bố số bình quân hàng mẫu
free sample
hàng mẫu miễn phí
free sample
hàng mẫu miễn thuế
giveaway sample
hàng mẫu quảng cáo
number of sample
số hiệu hàng mẫu
offer sample
hàng mẫu chào giá
original sample
hàng mẫu gốc
purchase sample
hàng mẫu mua hàng
quality shall be strictly as per sample
phẩm chất phải thật đúng với hàng mẫu
sample card
thẻ hàng mẫu
sample discount
chiết khấu hàng mẫu
sample drawn
hàng mẫu rút lấy
sample export
sự xuất khẩu hàng mẫu
sample fair
hội chợ triển lãm hàng mẫu
sample invoice
hóa đơn hàng mẫu
sample kit
bộ hàng mẫu
sample merchant
người mua bán hàng mẫu
sample of no commercial value
hàng mẫu không có giá trị mua bán
sample offer
sự chào hàng kèm hàng mẫu
sample packet
gói hàng mẫu (gởi qua bưu điện)
sample rate
biểu giá gửi hàng mẫu (của bưu điện)
sample room
phòng triển lãm hàng mẫu
sample room
phòng trưng bày hàng mẫu
true to sample
đúng với hàng mẫu
up-to-sample
đúng với hàng mẫu
nếm thử (rượu, thức ăn…)

[external_link offset=1] [external_link offset=2][external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *