Nghĩa của từ Branch – Từ điển Anh

Thông dụng

Danh từ

Nhánh (sông); ngả (đường)…
a branch of a river
một nhánh sông
Chi (của một dòng họ…); chi nhánh (ngân hàng…); ngành (sản xuất; mậu dịch…)
root and branch
tận gốc, triệt để

Nội động từ

( (thường) + out, forth) đâm cành, đâm nhánh

Phân cành, chia ngã
the road branches here
ở chỗ này đường chia ra nhiều ngã
to branch off (away)
tách ra, phân nhánh
to branch out
bỏ nhiều vốn ra kinh doanh; mở rộng các chi nhánh

hình thái từ

  • Ved: branched
  • Ving:branching

Chuyên ngành

Cơ – Điện tử

Nhánh, ống nối, chạc ba, phân nhánh

Toán & tin

chi nhánh

Giải thích VN: Trong DOS, đây là một hoặc nhiều thư mục phụ nằm trong một thư mục. Trong Microsoft Windows có File Manager và các tiện ích quản lý tệp đồ họa khác, thì các nhánh thư mục có thể được hiển thị hoặc ẩn giấu, tùy theo các yêu cầu của bạn.

Xem thêm: Không khí là gì? Chất lượng và tác động của không khí ô nhiễm

branch office
văn phòng chi nhánh
rẽ nhánh (chương trình)
program branch
sự rẽ nhánh chương trình

Kỹ thuật chung

cành
branch (ofa tree)
cành cây
branch knot
mắt cành cây
cành (cây)
branch knot
mắt cành cây
chia nhánh
branch off
bị chia nhánh
branch tube
ống (chia) nhánh
điểm rẽ nhánh
algebraic branch point
điểm rẽ nhánh đại số
nhánh

Giải thích VN: Trong DOS, đây là một hoặc nhiều thư mục phụ nằm trong một thư mục. Trong Microsoft Windows có File Manager và các tiện ích quản lý tệp đồ họa khác, thì các nhánh thư mục có thể được hiển thị hoặc ẩn giấu, tùy theo các yêu cầu của bạn.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ Branch – Từ điển Anh

Xem thêm: Rối loạn hormone và những thông tin bạn cần biết – YouMed

acoustical branch
nhánh âm (học)
algebraic branch point
điểm rẽ nhánh đại số
alpha-branch
nhánh anpha
analytic branch
nhánh giải tích
BAL (branchand link)
rẽ nhánh và liên kết
beta-branch
nhánh beta
blow-down branch
ống nhánh tháo bùn
BPU (branchprediction unit)
đơn vị dự báo rẽ nhánh
branch (ed)
chia nhánh
branch (ed)
phân nhánh
branch (ofa computer program)
nhánh chương trình máy tính
branch (ofa river)
nhánh sông
branch address
địa chỉ phân nhánh
branch address
địa chỉ rẽ nhánh
branch air supply
cấp gió (theo) ống nhánh
branch and bound method
phương pháp nhánh và cận
branch and link
rẽ nhánh và liên kết
branch cable
cáp nhánh
branch cable
dây dẫn rẽ nhánh
branch circuit
mạch nhánh
branch conduit
đường nhánh
branch conduit
ống nhánh
branch construct
cấu trúc phân nhánh
branch control structure
cấu trúc điều khiển rẽ nhánh
branch crossing
chỗ đường giao phân nhánh
branch current
dòng điện nhánh
branch current
dòng nhánh
branch cutout
cầu chì rẽ nhánh
branch drain
máng nhánh
branch drain
mương nhánh
branch drain
ống nhánh thoát nước
branch duct
ống nhánh
branch duct
ống gió nhánh
branch exchange
tổng đài nhánh
branch exchange
trạm điện thoại nhánh
branch fault
đứt gãy phân nhánh
branch fitting
bộ phận nối ống nhánh
Branch if Higher (BHI)
rẽ nhanh đều nếu cao hơn
Branch if Higher or Same (BHIS)
rẽ nhánh đều nếu cao hơn hoặc bằng nhau
Branch if Less or Equal (BLE)
rẽ nhánh nếu nhỏ hơn hoặc bằng
branch instruction
lệnh phân nhánh
branch instruction
lệnh rẽ nhánh
branch joint
hộp nối cáp phân nhánh
branch joint
nối nhánh
branch joint
mối nối rẽ nhánh
branch line
đường dây rẽ nhánh
branch line
đường nhánh
branch line
đường nhánh (ống dẫn)
branch line
đường phân nhánh
branch line
đường rẽ nhánh
branch line
đường sắt nhánh
branch line
nhánh thoát nước
branch line
tuyến đương nhánh
branch line
tuyến nhánh
branch linkage
sự liên kết nhánh
branch method
phương pháp phân nhánh
branch of a curve
nhánh của một đường cong
branch of decay
nhánh (phân) rã
branch off
bị chia nhánh
branch off
chia nhánh
branch off
phân nhánh
branch off
rẽ nhánh
branch office
chi nhánh (điện)
branch office
văn phòng chi nhánh
branch on condition
sự rẽ nhánh có điều kiện
branch order
lệnh rẽ nhánh
branch pipe
đường ống nhánh
branch pipe
đường ống phân nhánh
branch pipe
ống nhánh
branch point
điểm phân nhánh
branch point
điểm rẽ nhánh
branch polymer
pôlyme có mạch nhánh
branch prediction
sự dự báo nhánh
branch prediction unit (BPU)
đơn vị dự báo rẽ nhánh
branch process
quá trình phân nhánh
branch resistance
điện trở nhánh
branch sewer
cống nhánh
branch sleeve
ống nối (phân nhánh)
branch table
bảng phân nhánh
branch table
bảng rẽ nhánh
Branch Target Buffer (BTB)
bộ đệm mục tiêu nhánh
branch tee
ống ba nhánh
branch terminal
dầu cuối phân nhánh
branch track
đường nhánh
branch track of the switch
đường sắt nhánh tại ghi
branch transmittance
hệ số truyền phân nhánh
branch tube
nhánh ống
branch tube
ống nhánh
branch tube
ống (chia) nhánh
branch valve
van nhánh
branch valve
van ống nhánh
branch vein
mạch nhánh
branch vent
lỗ thoát nhánh
branch-and-bound technique
kỹ thuật phân nhánh – giới hạn
branch-circuit distribution center
tâm phân phối mạch nhánh
branch-off
ống nhánh
branch-off station
ga rẽ nhánh
bundle branch block
phong bế bó nhánh
cable branch
nhánh đường cáp dẫn
CBX (computerizedbranch exchange)
tổng đài nhánh tự động hóa
collapse branch
sụp nhánh
common branch
nhánh chung
compaction branch of compression curve
nhánh nén chặt của đường cong nén
Computerized Branch Exchange (CBX)
tổng đài nhánh được máy tính hóa
condition branch
rẽ nhánh có điều kiện
conditional branch
nhánh có điều kiện
conditional branch
nhánh điều kiện
connecting branch
nhánh liên kết
Digital Branch Exchange (DBX)
tổng đài nội bộ số, tổng đài nhánh số
digital private automatic branch exchange
tổng đài nhánh tự động dạng số
double branch pipe
ống hai nhánh
Electronic Branch Exchange (EBX)
Tổng đài nhánh điện tử, Tổng đài điện tử cơ quan
fault branch
nhánh đứt gãy
fault branch
nhánh đứt gẫy
feedback branch
nhánh hồi tiếp
ISDN private branch exchange
tổng đài số nhánh lẻ
lighting branch circuit
mạch nhánh chiếu sáng
linear branch
nhánh tuyến tính
motor branch circuit
mạch nhánh động cơ
mutual branch
nhánh chung
negative branch
nhánh âm
negative branch
nhánh R
optical branch
nhánh quang
optical branch
nhánh quang (học)
PABX (privateautomatic branch exchange)
tổng đài nhánh tự động riêng
PBX (privatebranch exchange)
tổng đài nhánh lẻ
PBX (privatebranch exchange)
tổng đài nhánh riêng
PBX (privatebranch exchange)
tổng đài nhánh tư nhân
positive branch
nhánh dương
primary branch drain
ống nhánh chính tháo nước
principal branch
nhánh chinh
principal branch
nhánh chính
private automatic branch exchange
tổng đài tự động nhánh lẻ
private branch exchange
tổng đài nhánh nội bộ
private branch exchange
tổng đài nhánh riêng
private branch exchange
tổng đài nhánh tư nhân
private branch exchange (PBX)
tổng đài nhánh riêng
private branch exchange access line
đường dây truy nhập tổng đài nhánh riêng
private branch exchange access line
đường truy nhập tổng đài nhánh lẻ
Private Manual Branch Exchange (PMBX)
tổng đài nhánh thủ công dùng riêng
program branch
rẽ nhánh chương trình
program branch
sự rẽ nhánh chương trình
railway branch
nhánh đường sắt
river branch development
sự khai lợi nhánh sông
secondary branch
ống nhánh thoát nước phụ
splay branch
khuỷu nối nhánh xiên
suction branch line
đường hút chẻ nhánh
T-branch pipe
ống nhánh hình chữ T
tee branch pipe
ống nhánh hình chữ T
telephone branch line
đường dây điện thoại nhánh
transaction branch
nhánh giao dịch
transaction branch identifier
số nhánh giao dịch
unconditional branch instruction
lệnh rẽ nhánh không điều kiện
wye branch
nhánh ống hình chữ Y
Y branch
nhánh chữ Y
nhánh (sông)
river branch development
sự khai lợi nhánh sông
nhánh sông
river branch development
sự khai lợi nhánh sông
mạch nhánh
branch polymer
pôlyme có mạch nhánh
branch-circuit distribution center
tâm phân phối mạch nhánh
lighting branch circuit
mạch nhánh chiếu sáng
motor branch circuit
mạch nhánh động cơ
phân nhánh
branch address
địa chỉ phân nhánh
branch construct
cấu trúc phân nhánh
branch crossing
chỗ đường giao phân nhánh
branch fault
đứt gãy phân nhánh
branch instruction
lệnh phân nhánh
branch joint
hộp nối cáp phân nhánh
branch line
đường phân nhánh
branch method
phương pháp phân nhánh
branch pipe
đường ống phân nhánh
branch point
điểm phân nhánh
branch process
quá trình phân nhánh
branch sleeve
ống nối (phân nhánh)
branch table
bảng phân nhánh
branch terminal
dầu cuối phân nhánh
branch transmittance
hệ số truyền phân nhánh
branch-and-bound technique
kỹ thuật phân nhánh – giới hạn
ống nhánh
blow-down branch
ống nhánh tháo bùn
branch air supply
cấp gió (theo) ống nhánh
branch drain
ống nhánh thoát nước
branch fitting
bộ phận nối ống nhánh
branch pipe
đường ống nhánh
branch valve
van ống nhánh
primary branch drain
ống nhánh chính tháo nước
secondary branch
ống nhánh thoát nước phụ
T-branch pipe
ống nhánh hình chữ T
tee branch pipe
ống nhánh hình chữ T
ống nối phân nhánh
branch sleeve
ống nối (phân nhánh)
rẽ nhánh
algebraic branch point
điểm rẽ nhánh đại số
BAL (branchand link)
rẽ nhánh và liên kết
BPU (branchprediction unit)
đơn vị dự báo rẽ nhánh
branch address
địa chỉ rẽ nhánh
branch and link
rẽ nhánh và liên kết
branch cable
dây dẫn rẽ nhánh
branch control structure
cấu trúc điều khiển rẽ nhánh
branch cutout
cầu chì rẽ nhánh
Branch if Higher (BHI)
rẽ nhanh đều nếu cao hơn
Branch if Higher or Same (BHIS)
rẽ nhánh đều nếu cao hơn hoặc bằng nhau
Branch if Less or Equal (BLE)
rẽ nhánh nếu nhỏ hơn hoặc bằng
branch instruction
lệnh rẽ nhánh
branch joint
mối nối rẽ nhánh
branch line
đường dây rẽ nhánh
branch line
đường rẽ nhánh
branch on condition
sự rẽ nhánh có điều kiện
branch order
lệnh rẽ nhánh
branch point
điểm rẽ nhánh
branch prediction unit (BPU)
đơn vị dự báo rẽ nhánh
branch table
bảng rẽ nhánh
branch-off station
ga rẽ nhánh
condition branch
rẽ nhánh có điều kiện
program branch
rẽ nhánh chương trình
program branch
sự rẽ nhánh chương trình
unconditional branch instruction
lệnh rẽ nhánh không điều kiện
sự rẽ nhánh
branch on condition
sự rẽ nhánh có điều kiện
program branch
sự rẽ nhánh chương trình

Kinh tế

chi điểm
branch manager
trưởng chi nhánh (chi điểm)
chi nhánh
branch account
tài khoản của chi nhánh
branch and subsidiary
phân chi nhánh
branch banking
chế độ ngân hàng đặt nhiều chi nhánh
branch cash account
tài khoản tiền mặt của chi nhánh
branch company
công ty chi nhánh
branch control account
tài khoản kiểm soát của chi nhánh
branch earnings
thu nhập của chi nhánh
branch ledger
số cái của chi nhánh
branch ledger
số phân loại của chi nhánh
branch manager
giám đốc chi nhánh
branch manager
trưởng chi nhánh
branch manager
trưởng chi nhánh (chi điểm)
branch office
văn phòng chi nhánh phân cục
branch office general account
tài khoản vảng lai của chi nhánh
branch office location
địa điểm của văn phòng chi nhánh
branch office report
báo cáo của chi nhánh
branch store
cửa hàng chi nhánh
company branch
chi nhánh công ty
department branch store
cửa hàng chi nhánh công ty bách hóa
domestic branch
chi nhánh trong nước
foreign branch
cơ quan chi nhánh ở nước ngoài
home branch
chi nhánh trong nước
manufacturer’s sales branch
chi nhánh bán hàng của hãng chế tạo
multiple branch bank
ngân hàng nhiều chi nhánh
sales branch
chi nhánh bán hàng
shipment to branch office
chở hàng cho chi nhánh công ty
ngành
branch of farming
ngành nông nghiệp
branch of industry
ngành công nghiệp
branch of insurance
ngành bảo hiểm
branch of knowledge
ngành học
branch of work
ngành nghề
cold storage branch
ngành máy lạnh
conference operations branch
ngành tổ chức hội nghị
industrial branch
ngành công nghiệp
intra-branch division of labour
phân công nội bộ giữa các ngành
non-productive branch
ngành không sản xuất
phân hãng
home branch
phân hãng quốc nội

Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *