Các biểu mẫu chứng từ kế toán thông dụng

Chứng từ kế toán gồm những sổ sách và các giấy tờ quan trọng mà người làm kế toán không những phải nắm, sau đây các mẫu chứng từ kế toán thường được áp dụng trong công ty, doanh nghiệp. Cùng AFCA tìm hiểu qua bài viết sau

Chứng từ kế toán

Các biểu mẫu chứng từ kế toán phổ biến nhất hiện nay

Chứng từ kế toán (Chứng từ KT) là những giấy tờ, sổ sách và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ về kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Tóm lại chứng từ kế toán là một loại tài liệu kế toán.

Một số loại chứng từ phổ biến luôn được nhắc thường xuyên là: Bảng chấm công; Phiếu nhập, xuất kho; Biên lai thu tiền; Giấy đề nghị thanh toán; Biên bản giao nhận tài sản cố định; Hóa đơn GTGT…

Tham khảo các biểu mẫu chứng từ kế toán và mục đích của từng loại biểu mẫu thường gặp.

Phiếu xuất kho

chứng từ kế  toán
Phiếu xuất kho

Mục đích: Theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.


Bảng kê trích nộp

chứng từ kế toán
Bảng kê trích nộp

Mục đích: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương.


Biên bản thanh lý hợp đồng

chứng từ kế toán
Biên bản thanh lý hợp đồng

Mục đích: Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã thực hiện, làm căn cứ để hai bên thanh toán và chấm dứt hợp đồng.


Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

chứng từ kế toán
Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

Mục đích: Dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384, 3386).


Biên bản kiểm nghiệm

chứng từ kế toán
Biên bản kiểm nghiệm

Mục đích: Xác định số lượng, qui cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá trước khi nhập kho, làm căn cứ để qui trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản.


Bảng thanh toán tiền thưởng

chứng từ kế toán
Bảng thanh toán tiền thưởng

Mục đích: Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán.


chứng từ kế toán
Biên bản kiểm kê vật tư

Mục đích: Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thừa, thiếu và ghi sổ kế toán.


Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

chứng từ kế toán
Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Mục đích: Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như:  Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó…. Chứng từ được dùng để thanh toán cho người lao động thuê ngoài.


Bảng chấm công

chứng từ kế toán
Bảng chấm công

Mục đích: Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, … để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị.


Bảng kê chi tiền

Bảng kê chi tiền
Bảng kê chi tiền

 Mục đích: Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.


Bảng kiểm kê quỹ

Bảng kiểm kê quỹ
Bảng kiểm kê quỹ

Mục đích: Biên bản nhằm xác nhận tiền ngoại tệ, vàng tiền tệ, … tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.


Bảng kiểm kê tài sản cố định

Bảng kiểm kê tài sản cố định
Bảng kiểm kê tài sản cố định

. Mục đích: Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định và làm cơ  sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.


Bảng phân tích khấu hao

Bảng phân tích khấu hao
Bảng phân tích khấu hao

Mục đích: Dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng.


Phiếu nhập kho

phiếu nhập kho
phiếu nhập kho

Mục đích: Nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán

Bên trên là các biểu mẫu chứng từ kế toán thường được sử dụng trong các công ty và doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *