Các mẫu sổ kế toán và mục đích của từng loại trong doanh nghiệp

Các mẫu sổ sách kế toán là các loại sổ sách ghi chép mà từng nhân viên kế toán trong doanh nghiệp đều phải biết và thực hiện đúng theo các chuẩn mẫu, đúng theo trình tự. Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, sau đây AFCA sẽ tổng hợp lại các loại mẫu sổ sách kế toán thông dụng và được sử dụng nhiều nhất trong các loại hình doanh nghiệp.

sổ sách kế toán

Sổ kế toán là gì?

Sổ kế toán là loại sổ sách được ban hành và thiết phù hợp và có khoa học. Dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan của tổ chức, cá nhân thuộc diện áp dụng Luật kế toán.

Sổ kế toán sẽ phải ghi rõ họ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày tháng năm lập sổ, ngày tháng năm khoá sổ; chữ kí của người lập sổ; kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.

Các mẫu sổ kế toán bắt buộc phải có trong doanh nghiệp

Sau đây là 10 mẫu sổ kế toán thông dụng phải có trong doanh nghiệp mà một nhân viên kế toán nào cũng cần biết.

Sổ nhật ký chung

Số Nhật ký chung là số kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đôi ứng tài khoản (Định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Số Cái. Số liệu ghi trên số Nhật ký chung được dùng làm căn cứ đế ghi vào Số Cái.

Sổ cái tài khoản, sổ chi tiết tài khoản

mỗi một nghiệp vụ phát sinh như: mua – bán hàng hóa, mua công cụ dụng cụ, mua tài sản cố định,chi lương…đều phát sinh từ 2-3 sổ cái, sổ chi tiết tài khoản

Bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa

Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa là tài liệu dùng để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn đầu kỳ, cuối kỳ của vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa trong kho của doanh nghiệp. Căn cứ để lập bảng là sổ chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa.

Bảng tổng hợp này thường được lập vào cuối kỳ. Có thể là cuối tháng, cuối quý, cuối năm tùy theo mỗi doanh nghiệp.

Sổ chi tiết hàng hóa

Dùng để theo dõi chí tiết tinh hinh nhập, xuất và tồn kho cá về số lượng và giá trị của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hoá ở từng kho làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho.

 Sổ quỹ tiền mặt

Số quỹ tiền mặt – mẫu số S04a-DNN là loại số dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tôn quỹ tiên mặt bằng tiến Việt Nam của đơn vị.

Sổ tiền gởi ngân hàng

Sổ tiền gửi ngân hàng (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng. Mỗi ngân hàng có mở tài khoản tiền gửi thì được theo dõi riêng trên một quyển sổ, phải ghi rõ nơi mở tài khoản và số hiệu tài khoản giao dịch.

Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn

Bảng phân bố chi phí trả trước dùng để theo dõi và phân bổ các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên 242). Nhăm để tính toán ra số chi phí được phân bố vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán. quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán (đã hạch toán vào tài khoản

Bảng khấu hao tài sản cố định

đối với các loại tài sản phục vụ cho việc kinh doanh có giá trị từ 30tr trở lên thì được xem là tài sản cố định và cần được khấu hao theo thời gian đúng luật định. Thì đây là bảng theo dõi việc khấu hao này.

Phiếu nhập – xuất kho hàng hóa

Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 01-VT. Nhăm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi số kế toán.

Phiếu thu – chi

Phiếu thu mẫu 01-TT theo Thông tư 200 và 133, nhắm xác định số tiên mặt, ngoại tệ,… thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi số quỹ, kế toán ghi số các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu. – Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập “Bảng kê ngoại tệ” đính kèm với Phiếu thu.

Xem thêm: Các Loại Sổ Sách Kế Toán Đối Với Doanh Nghiệp

Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1 2 3 4 5 6 7
01 Nhật ký – Sổ Cái S01-DN x
02 Chứng từ ghi sổ S02a-DN x
03 Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ S02b-DN x
04 Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ) S02c1-DNS02c2-DN xx
05 Sổ Nhật ký chung S03a-DN x
06 Sổ Nhật ký thu tiền S03a1-DN x
07 Sổ Nhật ký chi tiền S03a2-DN x
08 Sổ Nhật ký mua hàng S03a3-DN x
09 Sổ Nhật ký bán hàng S03a4-DN x
10 Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung) S03b-DN x
11 Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kêGồm: – Nhật ký – Chứng từ từ số 1 đến số 10         – Bảng kê từ số 1 đến số 11 S04-DN  S04a-DNS04b-DN –  –– –  –– –  –– x  xx
12 Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ) S05-DN x
13 Bảng cân đối số phát sinh S06-DN x x
14 Sổ quỹ tiền mặt S07-DN x x x
15 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt S07a-DN x x x
16 Sổ tiền gửi ngân hàng S08-DN x x x x
17 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa S10-DN x x x x
18     Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa S11-DN x x x x
19 Thẻ kho (Sổ kho) S12-DN x x x x
20 Sổ tài sản cố định S21-DN x x x x
21 Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng S22-DN x x x x
22 Thẻ Tài sản cố định S23-DN x x x x
23 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) S31-DN x x x x
24 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ S32-DN x x x x
25 Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ S33-DN x x x x
26 Sổ chi tiết tiền vay S34-DN x x x x
27 Sổ chi tiết bán hàng S35-DN x x x x
28 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh S36-DN x x x x
29 Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ S37-DN x x x x
30 Sổ chi tiết  các tài khoản S38-DN x x x x
31 Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh S41a-DN x x x x
32 Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết S41b-DN x x x x
33 Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh S42a-DN x x x x
34 Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết S42b-DN x x x x
35 Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu S43-DN x x x x
36 Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ S44-DN x x x x
37 Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán S45-DN x x x x
38 Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh S51-DN x x x x
39 Sổ chi phí đầu tư xây dựng S52-DN x x x x
40 Sổ theo dõi thuế GTGT S61-DN x x x x
41 Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại S62-DN x x x x
42 Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm S63-DN x x x x

Tải các mẫu sổ sách kế toán tại đây

Bên trên là tổng hợp các mẫu sổ sách thường được sử dụng trong doanh nghiệp và danh sách hệ thống sổ sách kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tin luôn được chúng tôi cập nhật liên tục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *