Công việc của kế toán quản trị, vai trò, trách nhiệm trong doanh nghiệp

Kế toán quản trị ra đời để xử lý thách thức đặt ra là làm thế nào nhà quản trị công ty nắm bắt thông tin quản trị và đưa ra các quyết định tài chính phù hợp nhất, nhằm xây dựng hệ thống thông tin kế toán để phục vụ cho việc kiểm soát hoạt động ra quyết định quản trị doanh nghiệp. Vậy kế toán quản trị là gì? vai trò quan trọng của kế toán trị trong doanh nghiệp. Cùng tìm câu trả lời qua vài dưới sau đây

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị hay kế toán quản lý là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp đó.

Thách thức đặt ra là làm thế nào nhà quản trị công ty nắm bắt thông tin quản trị và đưa ra các quyết định tài chính tối ưu nhất? Các nhà quản trị khi đó sẽ xây dựng cho mình hệ thống thông tin kế toán để phục vụ cho việc kiểm soát hoạt động ra quyết định quản trị doanh nghiệp.

Tìm hiểu sâu hơn tại: Tại đây

Khái niệm Kế toán quản trị

Có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm kế toán quản trị, song đều có những điểm cơ bản giống nhau:

 • Kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành trong hệ thống kế toán của các tổ chức, hoạt động.
 • Kế toán quản trị là công cụ không thể thiếu được trong các doanh nghiệp kinh doanh theo cơ chế thị trường vì nó là cơ sở khoa học để đưa ra mọi quyết định, kinh doanh.
 • Thông tin kế toán quản trị trong các tổ chức hoạt động giúp cho nhà quản trị thực hiện chức năng quản trị doanh nghiệp: Lập kế hoạch; tổ chức thực hiện; kiểm tra, đánh giá và ra quyết định.

Vậy kế toán quản trị là một môn khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin định lượng kết hợp với định tính về các hoạt động của một đơn vị cụ thể. Các thông tin đó giúp các nhà quản trị trong quá trình ra quyết định liên quan đến việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động của đơn vị nhằm tối ưu hóa các mục tiêu.

Vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Các nhà kế toán quản trị phải tham gia vào việc xây dựng và thực hiện chiến lược, sau đó biến các dự định chiến lược và năng lực thành các biện pháp quản trị và vận hành.

Kế toán quản trị đã chuyển chức năng từ người lưu giữ sổ sách, số liệu trong quá khứ để trở thành nhà thiết kế của những hệ thống thông tin quản trị trọng yếu của tổ chức.

Những hệ thống đo lường hiệu quả hiện có, ngay cả những hệ thống dựa trên nền tảng quản lý trên cơ sở hoạt động, cũng chỉ tập trung và việc cải thiện các quy trình hiện tại. Ngược lại, phương pháp bảng điểm cân bằng tập trung vào những quy trình mới nào cần thiết để đạt những mục tiêu về hiệu quả có tính đột phá cho khách hàng và cổ đông.

Nội dung kế toán quản trị

Nội dung của kế toán quản trị rất rộng, bao gồm:

Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh (bao gồm: Hàng tồn kho, tài sản cố định, lao động và tiền lương).

 • Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm.
 • Kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh.
 • Kế toán quản trị về các hoạt động đầu tư tài chính.
 • Kế toán quản trị các hoạt động khác của doanh nghiệp.

Trong các nội dung nói trên, trọng tâm của kế toán quản trị là lĩnh vực chi phí. Vì vậy, một số tác giả cho rằng kế toán quản trị là kế toán chi phí.

Nếu xét quá trình kế toán quản trị trong mối quan hệ với chức năng quản lý, kế toán quản trị bao gồm các khâu:

 • Chính thức hoá các mục tiêu của doanh nghiệp thành các chỉ tiêu kinh tế.
 • Lập dự toán chung và các dự toán chi tiết.
 • Thu thập, cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các mục tiêu.
 • Soạn thảo báo cáo kế toán quản trị.

Xem thêm: Kế Toán Quản Trị Chi Phí Và Ứng Dụng Của Nó Trong Các Doanh Nghiệp Chế Biến Thủy Sản VN

Lưu ý sự khác nhau giữa kế toán quan trị và kế toán tài chính

Kế toán quản trị Kế toán tài chính
·  Phục vụ các đối tượng bên trong công ty. ·  Chủ yếu hướng đến đối tượng bên ngoài: thuế, đối tác… 
·  Chú trọng đến sự kịp thời, không cần thật chính xác, thậm chí nhiều ước định. Nhấn mạnh liên quan để lập kế hoạch và kiểm soát nội bộ hơn. ·  Nhấn mạnh tính chính xác, khả năng xác minh còn.
·  Không bắt buộc tuần theo GAAP ·  Bắt buộc tuân theo GAAP

Mô tả công việc nhiệm vụ của kế toán quản trị

Nhiệm vụ và công việc chi tiết của kế toán tổng hợp

Nhiệm vụ kế toán quản trị trong doanh nghiệp

a/ Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo phạm vi, nội dung kế toán quản trị của đơn vị xác định theo từng thời kỳ.

b/ Kiểm tra, giám sát các định mức, tiêu chuẩn, dự toán.

c/ Cung cấp thông tin theo yêu cầu quản trị nội bộ của đơn vị bằng báo cáo kế toán quản trị.

d/ Tổ chức phân tích thông tin phục vụ cho yêu cầu lập kế hoạch và ra quyết định của Ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Công việc của kế toán quản trị

 • Lập, kiểm tra và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trì, tình hình thực hiện kế hoạch theo định kỳ
 • Tập hợp các chi phí để làm cơ sở tính giá thành cho sản phẩm
 • Hạch toán chi tiết doanh thu, phân bổ chi phí chung
 • Kiểm tra các khoản tài chứng từ liên quan đến Công ty
 • Tổng hợp, phân tích các số liệu kế toán để làm báo cáo quản trị
 • Phân tích các thông tin kế toán quản trị theo yêu cầu của cấp trên

Trên đây là tổng hợp thông tin về trach nhiệm, công việc và tầm quan trọn của kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *